Christelike nood- en traumaberading

 

Louise Roberts 021-5910824

Areas van bediening/ werksaamhede/ persone betrokke/ teikengroep

Wanneer kan u van ons dienste gebruik maak?

Wanneer U Probleme het met God, geloof, gebed en hoop, of die sin van die lewe.

U sukkel met bitterheid, skuld en vergifnis.

 

Die hantering van spanning, angs en die verwerking van siekte, onge-

luke of trauma of verliese soos vuobiliteit.

U leiding en bemoediging benodig oor depressie, gemoeds- en per-

soonlikheidsversteurings, soos bv. skisofrenie.

 

U vrae het t.o.v. die hantering van seksualiteit en seksuele orintasie.

U seksuele trauma ervaar, bv. verkragting en seksuele misbruik.

U hulp benodig met die verwerking of worsteling met selfmoord, dood

en rousmart.

Raad soek as ouers met u benadering tot ouerskap en die ontsporing

van 地 kind.* die hantering van onbeplande swangerskap

 

* Met 地 dwelmkrisis, alkohol- en ander vorme van afhanklikheid

* wanneer u seggenskapsverlies ervaar en hulp benodig om emosies

en gedagteprosesse te hanteer;  om onder alle omstandighede te kan

"cope", en probellemoplossend te word.

* Wanneer u of iemand naby aan u werksverlies, werkloosheid en finan-

sile krisis ervaar.

* U huweliks- of verhoudingskrisis ervaar fo u midde-in gesinsgeweld

bevind.

* U 地 ko-afhanklikheid ervar in 地 verhouding waarin daar emosionele,

psigologiese gedragstoestand ontwikkel het in 地 ongesonde magspel

waarinh jul mekaar wedersyds probeer beheer, bestuur, manipuleer en

benvloed om op te tree soos wat elkeen afsonderlik begeer.

* U in 地 proses van vervreemding/ egskeiding gaan

* U of u kinders midde-in 地 VIGSkrisis is

* U verwerp voel, of as kind verwerp is en die afwesigheid van liefde u

minderwaardig en onaanvaarbaar laat voel.

* U uitbranding ervaar weens akute stres, voortdurende konfronterende

gesprekke, gedurig moeg en uitgeput voel.

* U trauma in veroudering en verswakking ervaar; Parkinsonsiekte of

 

Alzheimer se siekte het, of 地 dierbare het wat dit of verwante dimen-

sies het.

 

Die wyse waarop ons u kan help?

* Indiwiduele berading

* Groepswerk/ ondersteuningsgroepe

* Die aanbieding van selfontwikkelingskursusse

* Verwysing na ander vakkundige spesialiste

 

Die benadering wat gevolg word:

* Die Middelpunt in Christelike Berading is Christus

* Die Leidsman is die HEILIGE GEES

* Die wysheid is die wysheid van God, soos gevind in die Woord en

geopenbaar deur die Heilige Gees.

* Die kriteria waaraan alles gemeet word is die kriteria van die Woord.

* Die berader is God se beelddraer en verteenwoordiger (Gen.1: 26,27);  

medewerker van God (2 Kor. 6:1) in die Goddelike vernuwingsplan.

* Die raadskoeker se hele lewe is vir God belangrik.  Die lewe wat God

vir die raadsoeker wil gee, is die lewe van die nuwe mens (Kol. 3:10;  Ef. 1: 4,5)

* Die atmosfeer is di van geloof, hoop en liefde.

* Die boodskap is di van versoening (2 Kor. 5: 17 - 21)

* Die Goddelike doel is di van vernuwing

* Begeleiding na innerlike genesing en heling van gebroke en siek

medelowiges

* die vind van die raadsoeker se lewensdoel voor God en tot bruik-

baarheid vir Christus

* Begeleiding t.o.v. die deurwerk van spesifieke probleme

* Die Godgegewe middele tot vernuwing is die Woord en gebed

* Die Christenberader NETWERK ook met KUNDIGES wat oor die

mediese en sielkunidge asook teolo en Christen prokureurs se kun-

digheid beskik om toestande waarvan sy onvoldoende kennis het, te

diagnoseer en te behandel.

* Samewerking met die betrokke LERAARS word as noodsaaklik beskou

* Inskakeling by die gemeente as onontbeerlike deel, lid van die lig-

gaam van Christus (Ef. 1: 11 NLV)

Teksvers:  Tit. 2: 11 - 15

 

LM Roberts: Diploma in Bybelkunde (Univ. Pretoria, aangebied deur die

Bybelinstituut)

LM Roberts: Diploma in Sending (Univ. Pretoria, aangebied deur die

Bybelinstituut)

Gevorderde korrespondensiekursus in Christelike Nood en Trauma-

berading (Univ. Pretoria, aangebied deur die Bybelinstituut)

 

Huise vir selfversorgende Bejaardes

 

Mev. Christine Koegelenberg (admin. bestuurder),
Mev. Louise Roberts (kerkraadslid)

Areas van bediening/ werksaamhede/ persone betrokke/ teikengroep

Bestuursraamwerk vir verblyf

Aansoekvorms 1

Verblyfooreenkoms 2

Verslagvorms:  maatskaplike werker 3 + 4

Finansile verklaring 5

Geneeskundige verslag 6

Ander persone betrokke:  Vervoer: vrywilligers - asook vrouebediening

Vrywilligers benodig:- om te help met die tuin

 

Teksvers:  Gal. 6 : 2 (NLV) Help ander gelowiges wat swaarkry en gee

en so uitvoering aan Christus se liefdeswet

As medewerkers van God:  Jes. 46: 3b-4

 

Visie: 地 Diens van Barmhartigheidsaksie van die Gemeente om Be-

jaardes bo 60 jaar wat woning nood het, maar steeds sonder daaglikse

bystand na hulleself kan omsien, sonder winsbejag in twee wonings

van die Gemeente Goodwood te huisves.

Vennootskap met die betrokkenes se kinders/naasbestaandes is van

wesenlike belang.

 

Die bevordering van die onafhanklikheid en vertraging van die veroude-

ringsproses as volwaardige lidmaat van die Gemeente.

ME Wepener: Geregistreerde maatskaplike werker reg.no. 101124

Verdere stukke is by die kerkkantoor beskikbaar.

 

Gebed:  
Bestaan uit Catherine Lourens 021-591-4657 en Sarie Nel

021-591-3692

Areas van bediening/ werksaamhede/ persone betrokke/ teikengroep

Voorbidding van gemeente en siekes en waar hulp van gebed nodig is.

Visie:  Om die liggaam van Christus te mobiliseer om 地 huis van gebed

vir al die nasies te wees.

Teksvers. Jesaja 30:19

 

Jeugbediening:  
Bestaan uit Mevv. Schlechter, Booysen,

Mej. Booysen en Mnr. Germishuys

Visie:  Om die gemeente, met die klem op die jeug, te begelei en te

bedien om met volle oorgawe 地 lewe van gehoorsaamheid aan die roep-

stem van God, te leef, om in egtheid en opregtheid vir Hom all鳬n te

leef.

Teksvers.  Ps. 119: 9

 

Eredienskommissie:  
Ds. Steyn, Mevv. Schelchter, Booysen, Mej.

Booysen en Mnr. Swart

Visie:  Om die gemeente, in sy geheel te begelei en te bedien t.o.v.

die erediens sodat alles wat in die eredienste gebeur liturgies-funksio-

neel sal wees, met Jesus Christus as die enigste Hoof en Opsiener

van Sy kerk met die klem op die sentraliteit van die Woord van God.

Teksvers. Eff 6: 19

 

Sangbediening:

Leiers:  Kenna Booysen en Alwyn Hougaard

Begeleiding:  Michael Swart

Oggend voorsangers:  Kenna Booysen, Alwyn Hougaard, Ricka Booy-

sen, Jeanine Steenkamp

Aand voorsangers:  Kenna Booysen, Gerhard Booysen, Ricka Booysen

Jeanine Steenkamp, Stiaan Louw en Koos Louw

T = Toegewyde, V = Voorbereide T = Toegeruste voorsangers

Teksvers. 2 Tim 3:17

Kategese:

 

Bejaardes:
Louise Roberts, tel.no. 021-591-0824

Areas van bediening/ werksaamhede/ persone betrokke/ teikengroep

Jubileum aftreeoord, Protea tehuis vir Bejaardes, Gastehuise te Alice-

en Smarttstraat vir selfversorgdende bejaardes, asook bejaardes in

gemeente en bejaardes van Goodwood Senior Groep.

Teksvers. Jesaja 46:4

Visie:  Uit te reik na eensames, siekes en bejaardes wat voel dat hulle

niks meer beteken vir die samelweing.  Te vertel dat daar niemand

soos God is nie- Hy is getrou, 地 Rots waar mens veiligheid vind, ons

Enigste Hoop, ons Hulp, nie net wanneer ons jonk is nie, maar ook in

die ouderdom.  Nader vir Mevv. T van der Merwe en A Helm as bejaar-

debesoekspan.

 

Ouderlinge: Evangelisasie en sending

 

Goodwood dramagroep

 

Visie:  Mense van alle ouderdomme, tale en kulture wat hul Godge-

gewe gawes en talente gebruik om 地 boodskap van hoop, geloof en

liefde aan die gemeenskap van Goodwood uit te dra met drama, sang

en musiek.

Missie:  Dit moet mense van al die vlakke van die gemeenskap saam-

snoer.  Mense moet voel hulle is familie en graag wil kom omdat hulle

aanvaar word nes hulle is.  Mense wat by mekaar leer en mekaar leer.  

Mense wat voel hulle wil kom omdat God hier teenwoordig is.

Tekvers. Sagaria 8: 23 "Ons wil met julle saamgaan, want ons het ge-

hoor dat God met julle is."

Groepsdinamika en sulke dinge:

Groep begin Februarie 2006 met 4 lede, huidiglik ア 20 lede, 50/50

Afrikaans en Engels (1 Zoeloe-sprekende), verskillende gelowe en

denominansies: NG kerk, Rooms Katoliek, AGS, Baptiste en geen

kerk.  Jongste 7 jaar oud en oudste is 70 jaar oud, geen spesiale gawe

of talent nodig nie.  4 Basiese rels

Open met gebed, sluit met gebed, commitment en respek

Kontakpersoon Rina Schlechter

Die wykindeling is afgehandel, daar is nog vrae wat afgehandel moet

word.  Versoek dat die gebedskamer om 08:30 weer op almanak aan-

gebring word op Sondagoggende.

Nagmaal nie oor langnaweke of skoolvakansies sal wees nie.

Kyk na die basaardatum in Maart.

地 Versoek dat Januarie 2011 weer aangeheg sal word.

Suster Booysen sluit die deel van die vergadering af met gebed.

 

 Vir meer besonderhede kontak gerus die kerkkantoor